แผนการจัดการเรียนรู้

                              ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

                         วันจันทร์           กาไลข้อมือ

                         วันอังคาร          ทาความสะอาดห้องครัว

                        วันพุธ                 เดินหยอดเหรียญ

                        วันพฤหัสบดี       ฝึกซื้อแล้วกิน

                        วันศุกร์                ไข่ลูกเขย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์