แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

     แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การปลูก

     เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

                วันจันทร์                   @  หยดสี

                วันอังคาร                  @   พับเก็บใส่ตู้

                วันพุธ                        @   เดินทรงตัว

                วันพฤหัสบดี             @   หมูทอด+ต้มจืดฟัก

                วันศุกร์                      @   แปรงฟัน

     ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 2 - 6  มีนาคม 2563 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

     ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง