แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สายพันธุ์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่  17

                    วันจันทร์         @      มะละกอมีชีวิต

                   วันอังคาร        @      เก็บรองเท้า

                   วันพุธ              @      เดินซิกแซก

                   วันพฤหัสบดี    @      เนื้อไก่ทอด+ซุปหมูมันฝรั่ง

                   วันศุกร์             @      สวมใส่กางเกง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์    2563   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง