แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

     แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สายพันธุ์

     เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

                 วันจันทร์                   @      เป่าสีด้วยหลอด

                 วันอังคาร                  @       ล้างแก้ว

                 วันพุธ                        @       โยนรับลูกบอล

                 วันพฤหัสบดี             @     ผัดผักกาด+ต้มจืดวุ้นเส้น

                 วันศุกร์                       @      ล้างหน้า

     ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 17 – 21 กุมพาพันธ์ 2563 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

     ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง