แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สีสัน

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

                              วันจันทร์         @      -        

                             วันอังคาร        @      น้ำเต็มแก้ว

                             วันพุธ              @      วิ่งส่งของ

                             วันพฤหัสบดี   @      ไข่เจียว+ต้มจืดแตงกวา

                             วันศุกร์            @      สวมเสื้อยืด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์  2563   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง