แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : เก็บเกี่ยว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

                    วันจันทร์        @      จุ่มสวยด้วยมือเรา

                   วันอังคาร        @      รดน้ำต้นไม้

                   วันพุธ              @      มะละกอปาเป้าพื้น

                   วันพฤหัสบดี   @      กุนเชียงทอด+ต้มยำไก่

                   วันศุกร์            @      สวมเสื้อยืดแขนสั้น

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 6 - 10 มกราคม 2563 เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง