แผนการจัดการเรียนรู้

                                ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

                 วันจันทร์          พวงกุญแจ (หนอน)

                 วันอังคาร         ทาความสะอาดห้องกาย

                 วันพุธ              เดินหยอดเหรียญ

                 วันพฤหัสบดี    ฝึกซื้อแล้วกิน

                 วันศุกร์             กล้วยทอด มันทอด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 ก.พ -3 มี.ค 2560 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์