แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

                    วันจันทร์         @      -

                   วันอังคาร        @      -

                   วันพุธ              @      -

                   วันพฤหัสบดี   @      บีลัคกี้ทอด+ต้มจืดฟัก

                   วันศุกร์            @      ล้างมือ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2563 เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง