แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่   8

                              วันจันทร์         @      ที่อยู่ของมะละกอ

                             วันอังคาร         @      ปลูกมะละกอ

                             วันพุธ               @      มะละกอเดินซิกแซก

                             วันพฤหัสบดี    @      เนื้อไก่ทอด+ต้มยำหมู

                             วันศุกร์             @      ล้างหน้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562    เวลา 10.20 . – 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง