แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่   6

                              วันจันทร์         @      หน้ากากมะละกอ

                             วันอังคาร        @      -

                             วันพุธ              @      เตะบอลเข้าประตู

                             วันพฤหัสบดี   @      ข้าวผัดไข่+ต้มจืดแตงกวา

                             วันศุกร์             @      เท้ามีไว้เดิน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2562    เวลา 10.20 . – 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง