แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่   5

                    วันจันทร์         @      มะละกอปั้นดินน้ำมัน               

                    วันอังคาร        @      มะละกอล้างจาน

                    วันพุธ              @      เดินตามมะละกอ

                    วันพฤหัสบดี   @      -

                    วันศุกร์            @      จมูกมีไว้ดมกลิ่น

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562    เวลา 10.20 . – 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง