แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

                              วันจันทร์         @      ตัดปะมะละกอ   

                             วันอังคาร        @      มะละกอเช็ดกระจก

                             วันพุธ              @      น้องหมูเก็บดาว

                             วันพฤหัสบดี   @      บีลัคกี้ทอด+ต้มจืดฟัก

                             วันศุกร์             @      หูมีไว้ฟัง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 25 - 29  พฤศจิกายน  2562   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง