แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแล

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่  3

                              วันจันทร์         @      มะละกอเป่าสี             

                             วันอังคาร         @      มะละกอกรอกน้ำ

                             วันพุธ               @      มะละกอข้ามสิ่งกีดขวาง

                             วันพฤหัสบดี    @      ไข่ตุ๋น+ต้มจืดแตงกวา

                             วันศุกร์             @      ตามีไว้ดู

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  18 - 22  พฤศจิกายน  2562   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง