แผนการจัดการเรียนรู้

                 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

                 วันจันทร์           ประดิษฐ์ออมสิน

                 วันอังคาร          จัดหนังสือ

                 วันพุธ                เดินหยอดเหรียญ

                 วันพฤหัสบดี      ฝึกซื้อแล้วกิน

                 วันศุกร์               สลัดไข่

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์