แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องถั่ว ถั่ว

                  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สี

                  เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

                                          วันจันทร์                   @  พี่ถั่วช่วยเก็บขยะ

                                          วันอังคาร                  @  ข้าวต้ม

                                          วันพุธ                        @   ส่งถั่วง (นั่งวงกลม)

                                          วันพฤหัสบดี             @   มือสะอาด

                                          วันศุกร์                      @   พี่ถั่วแปลงร่าง

                 ระยะเวลาที่สอน : วันที่  9 – 13 มีนาคม  2563  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

                 ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

                 ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

                 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ