แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องถั่ว ถั่ว

                  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ประโยชน์

                  เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

                                          วันจันทร์                   @  ถั่วเหลืองถูพื้น

                                        วันอังคาร                 @  ผัดผักกาด + บีลัคกี้ทอด

                                        วันพุธ                      @   กลิ้งส่งบอล

                                        วันพฤหัสบดี             @  ร่างกายอบอุ่น

                                          วันศุกร์                     @  กางเกงลายถั่ว

                 ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์  2563  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

                 ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

                 ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

                 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ