แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ประโยชน์

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15   

                        วันจันทร์                  @  -

                        วันอังคาร                 @  ข้าวผัดไข่ +ซุปหมูมันฝรั่ง

                       วันพุธ                        @  กระโดดจับถั่ว (สองขา)

                       วันพฤหัสบดี             @  การตัดเล็บ

                       วันศุกร์                      @  ถุงเท้าลายถั่ว

           ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 10 -14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

           ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

           ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

           นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ