แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

              หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

              แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  อาหาร

              เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12   

                          วันจันทร์                   @  ถั่วเหลืองกวาดห้อง

                          วันอังคาร                  @  ข้าวต้ม

                          วันพุธ                        @  บอลส่งเมือง (แยกสีบอล ส้ม - แดง)

                          วันพฤหัสบดี             @  มือสะอาด

                          วันศุกร์                      @  ถั่วภูมิใจ (ปะติดทำกรอบรูป)

               ระยะเวลาที่สอน : วันที่  20 – 24 มกราคม 2563   เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

               ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

               ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

               นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :  นางสาววนิดา  เทียมเลิศ