แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

             แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  รสชาติ

             เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

                          วันจันทร์                   @ เพาะถั่วงอกในขวดโหล

                          วันอังคาร                  @  ไข่เจียว + ต้มยำไก่

                          วันพุธ                        @   เตะส่งบอล

                          วันพฤหัสบดี             @  การสระผม

                          วันศุกร์                      @  ใบไม้ยืนต้น (ใบไม้ปั้มลงผ้า)

              ระยะเวลาที่สอน : วันที่  13– 17 มกราาคม 2563  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

              ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

              ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ