แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  รสชาติ

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

                        วันจันทร์                   @  เพาะถั่วงอกในตะกร้าพลาสติก

                        วันอังคาร                  @   ไข่ตุ๋น - ต้มจืดวุ้นเส้น

                        วันพุธ                        @   เดินทางไกล

                        วันพฤหัสบดี             @   การแปลงฟัน

                        วันศุกร์                      @   ถั่วหลากสี (พิมพ์ลงผ้า)

              ระยะเวลาที่สอน : วันที่  6 – 10   มกราคม 2563  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

              ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

              ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ