แผนการจัดการเรียนรู้

                                ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ธรรมชาติรอบตัวเรา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

                     วันจันทร์  ประดิษฐ์ดอกกุหลาบ

                     วันอังคาร  ใยบวบขัดผิว

                     วันพุธ  การละเล่นแบบไทย

                     วันพฤหัสบดี  อาบน้้าแต่งตัว

                     วันศุกร์  สังขยาฟักทอง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์