แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

             แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  รสชาติ

             เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

                             วันจันทร์                   @  -

                             วันอังคาร                  @  -

                             วันพุธ                        @   -

                             วันพฤหัสบดี             @  การแต่งกาย

                             วันศุกร์                      @  ถั่วของฉัน (วาดและระบายสี)

            ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563   เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

            ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

            ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

            นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ