แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

             แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

             เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

                           วันจันทร์                   @  เพาะถั่วงอกในกล่องพลาสติก

                           วันอังคาร                  @  ข้าวต้ม

                           วันพุธ                        @   กลิ้งส่งบอล

                           วันพฤหัสบดี             @ การอาบน้ำ

                           วันศุกร์                       @  ถั่วติดภาพ

             ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 23 – 27  ธันวาคม 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

             ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

             ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

             นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ