แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

             แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

             เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

                            วันจันทร์                   @  ปกป้องพี่ถั่ว (กำจัดวัชพืช)

                            วันอังคาร                  @  -

                            วันพุธ                        @   กระโดดจับถั่ว (สองขา)

                            วันพฤหัสบดี             @  มือสะอาด

                            วันศุกร์                      @  แจกันของถั่ว

               ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 9 -13 ธันวาคม 2562   เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

               ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

               ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

               นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ