แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

                               วันจันทร์                   @  เติมรักพี่ถั่ว (ใส่ปุ๋ย)

                               วันอังคาร                  @   ไข่เจียว + ต้มจืดแตงกวา

                               วันพุธ                       @   พี่ถั่วเลื่อนที่

                               วันพฤหัสบดี             @   -

                               วันศุกร์                      @   พี่ถั่วกระโดดเล่น (สะบัดสี)

            ระยะเวลาที่สอน : วันที่  2 – 6 ธันวาคม 2562   เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

            ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

            ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

            นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :  นางสาววนิดา  เทียมเลิศ