แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

              หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

              แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะ

              เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

                                     วันจันทร์                   @  บ้านพี่ถั่วฝักยาว

                                     วันอังคาร                  @  ผัดฟักทอง + ต้มจืดฟัก

                                     วันพุธ                         @  ส่งพี่ถั่ว

                                     วันพฤหัสบดี              @  อุปกรณ์อาบน้ำ

                                     วันศุกร์                       @ รูปร่างของถั่ว (วาดตามเส้นประ)

              ระยะเวลาที่สอน : วันที่  11 – 15  พฤศจิกายน 2562  เวลา  10:20 น. – 11.10 น.

              ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

              ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ