แผนการจัดการเรียนรู้

                 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ธรรมชาติรอบตัวเรา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

                วันจันทร์         ประดิษฐ์ของเล่นจากก้านกล้วย

                วันอังคาร        เจลล้างมือ

                วันพุธ              การละเล่นแบบไทย

                วันพฤหัสบดี    ล้างมือ

                วันศุกร์             บัวลอยไข่หวาน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์