แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์

เนื้อหาที่สอน  :       วันจันทร์                   @ สร้างอาณาจักร(โมเดล)

                                  วันอังคาร                 @ พับผ้า

                                  วันพุธ                       @ วิ่งกับพี่ตูน (ฟิตเนส)

                                   วันพฤหัสบดี            @ แต่งตัวตามฤดูฝน

                                    วันศุกร์                     @ ข้าวมันไก่

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 23-27 กันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 10.15.-11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ