แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์

เนื้อหาที่สอน  :    วันจันทร์                     @ ไม้กลายเป็นตุ๊กตา

                              วันอังคาร                    @ พับผ้า

                               วันพุธ                         @ ขนหินใส่บ่อปลา

                               วันพฤหัสบดี                @ แต่งตัวตามฤดูฝน

                               วันศุกร์                         @ ต้มจืดวุ้นเส้น

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 16-20 กันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 10.15.-11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ