แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์

เนื้อหาที่สอน  : วันจันทร์                   @ หุ่นยนต์จากฝาขวดน้ำ

                           วันอังคาร                  @ พับผ้า

                            วันพุธ                       @ แยกประเภทเงินเหรียญ

                             วันพฤหัสบดี            @ แต่งตัวตามฤดูร้อน

                             วันศุกร์                     @ ต้มจืดผักกาด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 9-13 กันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 10.15.-11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ