แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์

เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์                   @ ตุ๊กตาล้มลุก

                            วันอังคาร                  @ ตากผ้า

                             วันพุธ                       @ ของเล่นของเรา(ต่อเลโก้)

                              วันพฤหัสบดี             @ แต่งตัวตามฤดูร้อน

                               วันศุกร์                     @ ผัดวุ้นเส้น

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 2-6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.15-11.15 .

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ