แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์

เนื้อหาที่สอน  :    วันจันทร์                   @ กล่องดินสอจากขวดน้ำ

                              วันอังคาร                  @ ตากผ้า

                              วันพุธ                        @ ช่วยกันสร้างบ้าน

                              วันพฤหัสบดี              @ แต่งตัวตามฤดูหนาว

                              วันศุกร์                       @ ข้าวมันไก่

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 26 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.15-11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ