แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์

เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์                   @ รถของเล่น (จากขวดนมเปรี้ยว)

                             วันอังคาร                   @ ตากผ้า

                             วันพุธ                         @ ช่วยกันขนน้ำฝน

                             วันพฤหัสบดี                @ แต่งตัวตามฤดูหนาว

                             วันศุกร์                        @ ผัดกะเพรา

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 19 – 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.15-11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ