แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต

เนื้อหาที่สอน  :      วันจันทร์                   @ สีสันจากธรรมชาติ(วาดรูปจากธรรมชาติ)

                                วันอังคาร                  @ ซักผ้า

                                 วันพุธ                       @ มือใครยาวสาวได้สาวเอา (ชักคะเย่อ)

                                  วันพฤหัสบดี              @ ตัวตุ่นติดตะขอ

                                   วันศุกร์                      @ ผัดเปรี้ยวหวาน

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 12-16 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.15-11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ