แผนการจัดการเรียนรู้

                                 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ธรรมชาติรอบตัวเรา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

                    วันจันทร์         โมบายปลาตะเพียน

                    วันอังคาร        น้้ายาล้างจาน

                    วันพุธ             การละเล่นแบบไทย

                    วันพฤหัสบดี   ล้างจาน

                    วันศุกร์           สมุนไพรไทยแท้

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 30 ม.ค -3 ก.พ 2560 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์