แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต

เนื้อหาที่สอน  :           วันจันทร์                   @ เก็บผักใส่ตะกร้า (แยก,ปะติด)

                                     วันอังคาร                  @ ซักผ้า

                                      วันพุธ                       @ ลิงอุ้มแตง (ลูกโป่งน้ำ)

                                      วันพฤหัสบดี              @ ตัวตุ่นติดตะขอ

                                      วันศุกร์                      @ ข้าวมันไก่ทอด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.15.-11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ