แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต

เนื้อหาที่สอน  :          วันจันทร์                   @ ลูกหมูสามตัวสามบ้าน (ปะติด)

                                    วันอังคาร                  @ ถูพื้น

                                     วันพุธ                       @ ปลาโยนโบว์ลิ่ง

                                      วันพฤหัสบดี             @ ตัวตุ่นติดตะขอ

                                        วันศุกร์                    @ ผัดฟักทอง

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 22-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.15.-11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ