แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต

เนื้อหาที่สอน  :           วันจันทร์                    @ พิมพ์ภาพจากพืช

                                     วันอังคาร                   @ ถูพื้น

                                     วันพุธ                         @ ช้างเตะบอล

                                      วันพฤหัสบดี               @ หนูน้อยตัวหอม

                                      วันศุกร์                        @ ต้มจืดผักกาด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 15-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.15.-11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ