แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต

เนื้อหาที่สอน  :           วันจันทร์                   @ จัดแต่งบ้านให้สัตว์ลี้ยง(โมบายแก้ว)

                                     วันอังคาร                  @ กวาดพื้น

                                      วันพุธ                       @ กระรอกน้อยคล่องแคล่ว  (ย้ายบอล)

                                       วันพฤหัสบดี             @ หนูน้อยตัวหอม

                                        วันศุกร์                     @ ซุปไก่กับมันฝรั่ง

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 8-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.15.-11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ