แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต

เนื้อหาที่สอน  :           วันจันทร์                   @ ออมสินแม่หมู

                                     วันอังคาร                  @ กวาดพื้น

                                      วันพุธ                       @ พี่ช้างวิ่งเร็ว(ฟิตเนส) 

                                      วันพฤหัสบดี              @ หนูน้อยตัวหอม

                                      วันศุกร์                       @ ผัดวุ้นเส้น

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.15.-11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ