แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องตัวเรา

เนื้อหาที่สอน  :          วันจันทร์                   @ เพ้นท์กระเป๋า

                                    วันอังคาร                  @ ล้างแก้ว

                                     วันพุธ                       @ อุ้มน้อยข้ามฝั่ง(ขนตุ๊กตา) 

                                      วันพฤหัสบดี            @ หนูน้อยตัวหอม

                                      วันศุกร์                     @ ข้าวมันไก่

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  24-28 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 10.15น. – 11.15น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ