แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องตัวเรา

เนื้อหาที่สอน  :           วันจันทร์                   @ ภาพพิมพ์จากก้นขวดเป๊ปซี่

                                     วันอังคาร                  @ ล้างแก้ว

                                     วันพุธ                        @ ปั่นช่วยโลก 

                                      วันพฤหัสบดี             @ หนูน้อยตัวหอม

                                       วันศุกร์                     @ อกไก่ชุบแป้งทอด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 10.15น. – 11.15น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ