แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องตัวเรา

เนื้อหาที่สอน  :           วันจันทร์                   @ หมวกกันแดด

                                     วันอังคาร                  @ ล้างจาน

                                     วันพุธ                       @ สาวน้อยเหยียบโป่ง 

                                      วันพฤหัสบดี            @ พุงใหญ่ติดกระดุม

                                      วันศุกร์                     @ หมูยอทอด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่10-14 มิถุนายน 2562  เวลา 10.15น. – 11.15น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ