แผนการจัดการเรียนรู้

                                ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง :เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดารงชีวิต

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

                วันจันทร์          ดอกไม้ (จากวัสดุเหลือใช้)

                วันอังคาร         ปลูกผักลอยฟูา (ไม้ประดับ)

                วันพุธ               แอโรบิก

                วันพฤหัสบดี     ทาความสะอาดห้องน้า

                วันศุกร์              ขนมปังหน้าหมู

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 23-27 มกราคม 2560 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์