แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องตัวเรา

เนื้อหาที่สอน  :           วันจันทร์                   @ แต่งตัวเฉิดฉาย

                                     วันอังคาร                  @ กรอกน้ำ

                                      วันพุธ                       @ สาวน้อยย้ายบอล 

                                       วันพฤหัสบดี             @ พุงใหญ่ติดกระดุม

                                        วันศุกร์                     @ ผัดฟักทอง

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.15น. – 11.15น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ