แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องตัวเรา

เนื้อหาที่สอน  :           วันจันทร์                   @ ประกอบร่างกาย

                                     วันอังคาร                  @ กรอกน้ำ

                                     วันพุธ                       @ หนุ่มน้อยโยนบอล 

                                     วันพฤหัสบดี              @ พุงใหญ่ติดกระดุม

                                     วันศุกร์                       @ ผัดเปรี้ยวหวาน

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.15 น. - 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ