แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน  :           วันจันทร์                   @   -

                                     วันอังคาร                   @  -

                                      วันพุธ                       @   -

                                      วันพฤหัสบดี             @   กิจกรรมสำรวจตนเอง

                                       วันศุกร์                     @   กิจกรรมสำรวจสิ่งรอบข้าง

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.15น. – 11.15น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ