แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :ประโยชน์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

                           วันจันทร์           @  ลูกแซกจากธัญพืช

                           วันอังคาร          @  พี่ถั่วช่วยเก็บขยะ

                           วันพุธ                @ มาม่าใส่ไข่

                          วันพฤหัสบดี         @  พี่ถั่วนวดผ่อนคลาย

                          วันศุกร์               @ พี่ถั่วตามล่าฟองสบู่

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   23 กันยายน – 27  กันยายน 2562  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลืองม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม