แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :ประโยชน์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

                           วันจันทร์           @  ปะติดบ้าน

                           วันอังคาร          @  พับผ้า

                           วันพุธ                @ ราดหน้า

                          วันพฤหัสบดี         @  พี่ถั่วสวมกางเกง

                          วันศุกร์               @ พี่ถั่วโยนลูกโป่งน้ำ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   9 กันยายน – 13  กันยายน 2562  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลืองม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม