แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

                           วันจันทร์           @  ระบายสีธัญพืช

                           วันอังคาร          @  ปลูกถั่วงอกจากทิชชู่

                           วันพุธ                @ สุกี้น้ำ

                          วันพฤหัสบดี         @ พี่ถั่วสวมกางเกง

                          วันศุกร์               @ พี่ถั่วโยนลูกโป่งน้ำ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   2 กันยายน – 6  กันยายน 2562  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลืองม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม